4. Bedrijfsvoering

4.6 Privacy

Privacyreglement

In 2021 is ons privacyreglement vastgesteld. Als gevolg daarvan moesten er intern in onze systemen en in onze manier van handelen heel wat gecontroleerd en aangepast worden. Daar zijn we in 2022 mee begonnen en dat is nog niet afgerond.

Overleg

Ook hebben we in 2022 periodiek overleg gehad met alle Zeeuwse VO-scholen en het mbo en hbo op het terrein van privacy in dienstencentrum onderwijs (DCO Zeeland) verband.


Aanscherping van rechten

We zijn eind 2021 begonnen met de aanpassing en verscherping van de rechten van de medewerkers in Magister. Hiervoor is in overleg met de afdeling zorg een rechtenmatrix vastgesteld. De implementatie daarvan is begin 2022 uitgevoerd.


Periodieke evaluaties rechten

Vanaf 2021 doen we een periodieke evaluatie van de rechten, zowel in ons computersysteem als in Magister. Hierin wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de rechten die iemand op grond van de rechtenmatrix zou mogen hebben ook overeenkomt met de werkelijkheid. Verder controleren we structureel en steekproefsgewijs bij leerlingen of degenen die informatie kunnen zien of bewerken daar ook op grond van de matrix de rechten toe hebben.


Toegang systemen

In 2021 is de toegang tot onze systemen (computersysteem, Magister, Afas en Zermelo) volledig gekoppeld aan één bron: Magister. Het kan hierdoor niet meer voorkomen dat er ‘spookgebruikers’ in de systemen zijn of vertrokken personeelsleden toegang blijven houden. In 2022 hebben we andere systemen voor zover dat mogelijk was ook hieraan gekoppeld. Identity management (gebruikersbeheer en rechten van gebruikers) werd al jaren gebruikt, maar is nu een gesloten systeem geworden.  

Alle verbindingen tussen onze systemen zijn in beeld gebracht en waar nodig aangepast en systemen verder gekoppeld om fouten en lekken te voorkomen.