4. Bedrijfsvoering

4.3.1 Beleid en ontwikkeling

Strategisch personeelsbeleid

Het Calvijn College is een reformatorische school en heeft een duidelijke grondslag en identiteit. Gelet hierop vinden we persoonlijke vorming en identitaire ontwikkeling van groot belang. Ieder onderschrijft de identiteit en is gemotiveerd haar vorm te geven en uit te dragen. Daarnaast wordt de cultuur gekenmerkt door actief en onderzoekend leren en diepgaande gesprekken over het onderwijs. Uitgangspunt is dat de professionele ontwikkeling gekoppeld is aan onderwijskundige hoofdthema’s. Het nieuwe schoolplan geeft hier richting aan.

De visie van het Calvijn College op het thema ‘scholing’ luidt als volgt: ‘Het Calvijn College wil met scholing bereiken dat het personeel competent is voor zijn functie, gemotiveerd is in zijn werk en betrokken blijft bij de school.’ Deze visie is vastgelegd in een interne notitie Scholing. Wanneer het gaat om nieuwe medewerkers die aangesteld worden als docent en die nog niet over de (juiste) onderwijsbevoegdheid beschikken, wordt conform de cao, een studieplan opgesteld wat leidt tot het behalen van een wettelijke onderwijsbevoegdheid binnen de gestelde termijn.

De volgende maatregelen met betrekking tot strategisch personeelsbeleid staan in het schoolplan:

  • In de onderwijskundige teams wordt structureel en regelmatig gesproken over de stand van zaken en gewenste ontwikkelingen in de school over het presteren en functioneren van leerlingen, over het onderwijskundige klimaat, de veiligheid op school, enzovoorts.
  • Het personeel is of wordt betrokken bij de totstandkoming van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de vorm van professionele leergemeenschappen (PLG’s) die op diverse locaties zijn gevormd.
  • De ontwikkeling van leiderschap, waarbij de verschillende soorten leiderschap ten opzichte van elkaar helder moeten zijn. Wij onderscheiden hiërarchisch, functioneel en operationeel leiderschap. Zij hebben elk hun eigen rol in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het onderwijskundig beleid.

Personeelsbeleid wordt in nauwe samenspraak met de medezeggenschap opgezet en gevolgd. Wijzigingen worden afgestemd met medewerkers via de lokale managementteams en centrale structurele bijeenkomsten van alle teamleiders samen.

 

Lerarentekort

Het lerarentekort gaat het Calvijn College niet voorbij. We merken dat het voor verschillende vakken lastig is om vacatures vervuld te krijgen. Naast de externe werving is er structurele aandacht voor interne werving in bovenbouw havo/vwo. De directeur onderwijs, schoolopleiders en decanen brengen op verschillende manieren de mogelijkheid van het leraarschap bij leerlingen voor het voetlicht. Het Calvijn College participeert in Endanbenjeleraar, een project van reformatorische scholen en RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort).