5. Financiën

5.5 Werkdrukmiddelen

In 2022 is € 997.562 ontvangen om de werkdruk te verlichten. Daarvan is de helft bedoeld voor collectieve besteding. Voor dat deel is in overleg met de PMR een werkgroep gevormd om voor zowel het overgangsjaar 2022-2023 als voor het structurele deel tot een besteding te komen die recht doet aan de afspraken van de cao-partijen. Daarbij is een deel aan het schoolbrede onderwijsondersteunend personeel toegerekend, en het overige bedrag is per leerling als richtlijn meegegeven aan de locaties. In lijn met onze werkwijze dat we de rijksbijdragen niet toerekenen aan locaties, is ook hier ervoor gekozen om het bedrag niet te oormerken voor locaties.

Het individuele deel (40 uur + 23 uur naar rato van de werktijdfactor) is in het overgangsjaar conform een uitvraag onder alle medewerkers besteed. Daarbij is de optie geboden om de uren uit te laten betalen. In december is om die reden een bedrag van totaal € 433.941 bruto uitbetaald.