4. Bedrijfsvoering

4.4.1 Ontwikkelingen

In 2022 heeft de afdeling kwaliteitszorg meegeschreven aan het nieuwe schoolplan 2022-2026. Naast een aantal wettelijk vereiste teksten zijn ook de ambities voor de komende vier jaar hierin opgenomen. Bij elke ambitie is aangegeven wanneer we tevreden zijn, zodat duidelijk wat er bereikt moet zijn. Met de ambities uit dit plan wordt in schooljaar 2022-2023 een start gemaakt. Voor kwaliteitszorg is er ook een ambitie opgesteld: Goed functionerend cyclisch stelsel van kwaliteitszorg dat ervoor zorgt dat de processen in de school verlopen volgens afspraak en planning (pdca-cyclus). We zijn tevreden als een elftal subdoelen zijn bereikt na vier jaar, elk schooljaar staan er een aantal centraal waar we aan werken. Daarnaast heeft de afdeling kwaliteitszorg een monitor ontwikkeld om de voortgang van het plan te kunnen volgen. Voor elke ambitie kan worden aangegeven hoe de stand van zaken is en door middel van een kleurenschaal wordt in één keer duidelijk hoe het ervoor staat.

Ambities schoolplan

Eén van de doelen waar we dit jaar aan werken is de verantwoording aan het college van bestuur. De afdeling werkt aan een systeem om dit op systematische wijze te laten verlopen en dat het structureel gebeurt. Daarnaast ontwikkelen we instrumenten voor de kwaliteitszorgkalender, zoals een evaluatie-instrument voor het evalueren van ZAT-vergaderingen. Daar hoort ook het stimuleren van monitoring bij, zo ondersteunen we het gebruik van Diataal om taalvaardigheid van leerlingen te meten.

Onderwijsresultaten

We mogen met dankbaarheid terugkijken op de onderwijsresultaten die in 2022 behaald zijn. Ondanks alle maatregelen en lesuitval of digitale lessen als gevolg daarvan, mochten bijna alle leerlingen een diploma in ontvangst nemen en hebben we mooie slaagpercentages behaald.

Code Goed Onderwijsbestuur

De Code Goed Onderwijsbestuur wordt gehandhaafd op het Calvijn College. De bijbehorende stukken zijn op de website gepubliceerd.