4. Bedrijfsvoering

4.4.2 Toetsing en examinering

Vanuit de toetsvisie en het toetsbeleid wordt het afsluitend karakter van het schoolexamen gestimuleerd. Iedere vakgroep ontwerpt vanuit het vakleerplan de vakbijlage van het pta waarbij afsluitend toetsen de norm is. Het minimum en maximum aantal summatieve toetsen per periode wordt komende tijd vastgesteld voor elke onderwijskolom. Dit zal ingaan per schooljaar 2023-2024.

Met studiemiddagen werd de toetspraktijk per vakgroep in 2022 verder afgestemd op het toetsbeleid en is er een start gemaakt met de borging van de kwaliteit van toetsen. Elke vakgroep maakt in ieder geval voor één schoolexamentoets een toetsmatrijs op basis van een passende taxonomie, waarbij minstens het vier-ogen-principe wordt toegepast. Er komt per schooljaar 2023-2024 een toetscommissie die na voldoende scholing de vakgroepen extra gaan ondersteunen en begeleiden met het construeren van kwalitatief goede toetsen. De borging van de toetskwaliteit gebeurt stapsgewijs, waarbij ervoor gezorgd wordt dat het voor vakgroepen ook behapbaar blijft om deze transitie naar afsluitend karakter toetsen te realiseren.