3. Onderwijs

3.1 Onderwijsresultaten

3.1.1 Verantwoording

De website www.scholenopdekaart.nl maakt - onder meer aan de hand van cijfers van DUO en de onderwijsinspectie - duidelijk hoe scholen presteren op zaken als tevredenheid, veiligheid en onderwijsresultaten. De website maakt het mogelijk te vergelijken met het landelijke gemiddelde en andere scholen.

3.1.2 Examenresultaten

In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages te zien van de afgelopen vijf jaren. Onze school laat een continue lijn zien waarin we bijna altijd op of boven het landelijk gemiddelde presteren. In het schooljaar 2019-2020 hebben er geen centrale examens plaatsgevonden. In onderstaande tabel zijn de gegevens over 2020 dus gebaseerd op de schoolexamens.

3.1.3 Waardering

Onderzoek inspectie
Het bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs wordt ondersteund door de inspectie. De inspectie beoordeelt scholen op basis van een jaarlijks onderzoek en een kwaliteitsonderzoek dat zij tenminste één keer per vier jaar uitvoert. Bij dit laatste onderzoek vindt er ook een schoolbezoek plaats. Op de website van de inspectie kunt u de beoordelingen van scholen vinden.

In januari 2022 heeft het laatste inspectiebezoek plaatsgevonden. Het jaarlijkse onderzoek resulteerde voor alle locaties in een voldoende. De verbeterpunten die tijdens het onderzoek naar voren kwamen, hebben geleid tot een aantal acties. Zo is er nieuw beleid opgesteld en uitgevoerd voor het opslaan van leerlinggegevens in het leerlingvolgsysteem en voldoet het nieuwe schoolplan aan de wettelijke eisen.